Cấu hình thêm các Extention php trong Directadmin

  • Để cấu hình thêm các Extention php trong Directadmin, chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Login vps thông qua tài khoản SSH root.

Bước 2: Sử dụng lệnh which php để kiểm tra đường dẫn của php trong vps:

which

Bước 3: Xem phiên bản của PHP đang sử dụng trong đường dẫn /usr/local/bin /php :

ls

Bước 4: Truy cập đến đường dẫn /usr/local/php56/bin :

bin

Bước 5: Sử dụng dòng lệnh ./pecl install <tên_extention> (ví dụ ở đây là extention imagick), để cài đặt extention php:

pecl

“Lưu ý: Đối với extention Imagick trước khi cài đặt cần phải cấu hình imagemagick-devel bằng lệnh sau: “

yum install php-devel ImageMagick ImageMagick-devel

Bước 5: Thêm dòng “ extension=imagick.so ” vào cuối dòng trong php.ini và save lại, sau đó restart lại apache : service httpd restart

Bước 6: Sử dụng lệnh php -m |grep <tên_extention> để kiểm tra extention đó đã có trên hệ thống chưa.

Bước 7: Khởi động lại máy bằng dòng lệnh:

                      reboot

0903.744.240